Kristin Tytgat

Kristin TYTGAT (nask. 1955) studis filologion de ĝermanaj lingvoj en la Universitato de Antverpeno kaj filologion de slavaj lingvoj en la Katolika Universitato de Loveno (Belgio). Ŝi estas “Master of Arts“ en la Interuniversitata Centro por Orienteŭropaj Studoj en Flandrio (Belgio).

Nuntempe ŝi instruas la germanan lingvon, tradukadon kaj interpretadon en la Libera Universitato de Bruselo en la sekcio de aplikata lingvistiko. Ŝi ankaŭ repondecas pri internaciaj rilatoj en la fakultato de literaturo kaj filozofio.

Scienca laboro pri multlingveco:

1. En la projekto EUNoM (Reto de eŭropaj universitatoj pri multlingveco):
– Prelego “Multlingveco en EU“, Septembro 2008, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Hispanio
– Prelego “Lingva Politiko en flandra supera edukado en Belgio: Angla lingvo en akademia konteksto“, 20-21 junio 2011, Universitato de Primorska, Koper, Slovenio, publikigita en http://eunom.uoc.edu

2. En la Nitobe simpozio pri lingvoj kaj internaciigo en supera edukado: ideologioj, praktiko, alternativoj, 18-20 julio 2013, Nacia muzeo de Islando, Reykjavik, Islando:
– Prelego “Pli da angla en supera edukado? Novaj lingvaj postuloj por instruistoj en flandraj universitatoj“, publikigita sur la retpaĝo de la Fondaĵo de Esperantaj Studoj ESF, Nitobe simpozioj

3. En la jarkunveno de GIL (Societo por Interlingvistiko): 29/11-1/12/2013, Berlino, Germanio
– Prelego “Bruselo: oficiale dulingva, reale multlingva urbo“, publikigota en la germana lingvo far GIL

Organizanto de multaj seminarioj pri interkultura komunikado (2008-2014) por esperantoparolantoj, interalie en Francio, Pollando, Svedio, Israelo, Danlando, Vietnamio, Italio, Islando kaj Belgio.
Respondeculo pri la simpozio dum la ILEI-konferenco en Ostendo, Belgio, 23 julio 2015, pri Lingva Justeco kaj Paco.

SHORT BIOGRAPHY

Kristin TYTGAT (born 1955) studied Philology of Germanic languages at the University of Antwerp and Philology of Slavic Languages at the Catholic University of Leuven (Belgium). She is Master of Arts at the Interuniversity Centre of Eastern European Studies in Flanders (Belgium).

Currently she is senior lecturer for German language, translation and interpretation at the Free University of Brussels in the department of applied linguistics. Moreover she is responsible for international relations in the faculty of Arts.

Scientific Activities on Multilingualism:

1. In the EUNoM project (European Universities' Network on Multilingualism):
– Lecture “Multilingualism in the EU“, September 2008, Universitat Oberta de Catalunya, Barcelona, Spain
– Lecture “Language Policy in Flemish Higher Education in Belgium: English in an academic context“, 20-21 June 2011, University of Primorska, Koper, Slovenia, published on http://eunom.uoc.edu

2. In the Nitobe Symposium on Languages and Internationalization in Higher Education: Ideologies, Practices, Alternatives, 18-20 July 2013, Reykjavik, Iceland:
– Lecture “More English in Higher Education? New Language Requirements for Staff in Flemish Universities“, published on the website of Esperantic Studies Foundation, Nitobe Symposia

3. In the annual meeting of GIL (Gesellschaft für Interlinguistik): 29/11-1/12/2013, Berlin, Germany
– Lecture “Brussels: officially bilingual, in reality multilingual“, to be published in German language by GIL.

Organizator of many seminars on intercultural communication (2008-2014) for Esperanto speakers in amongst others France, Poland, Sweden, Israel, Denmark, Vietnam, Italy, Iceland and Belgium.
Responsible for the symposium during the ILEI conference (International League of Esperanto Teachers) in Ostende, Belgium, 23.07.2015, on Language Justice and Peace.